پایه های پرچم  حاکی از سلیقه شخصی شماست. ما پایه های مختلفی را در انواع سنگی، خاتم کاری، لیزری و فلزی به شما ارائه می دهیم.