بله . ولی فقط پرچم تشریفات از نوع دورو معمولی با ریشه سفید زیرا در ریشه های رنگی احتمال پس دادن رنگ ریشه به داخل پرچم وجود دارد