تولید پرچم های اهتزاز جهت راهپیماییها ،انواع پرچم های اهتزاز مخصوص مسابقاتی بین کشوری ،تولید پرچم های تبلیغاتی اهتزاز جهت کاربرد در نمایشگاه های بین المللی و…