نمایشگاه های بین المللی ، نمایشگاه کتاب  و …..

استفاده در ورزشگاه ها  و استادیوم ها

نصب در کنار جاده ها

پیست های مسابقات دوچرخه سواری  و رالی و اسکی …

انواع فروشگاه های زنجیره و هایپرمارکت ها