استفاده روی یونیفرم کارکنان بانک ها ، برندهای دولتی

کاربردی روی لباس فرم کارکنان شرکت های خصوصی ، برندهای معتبر ، مجتمع های آموزشی و ….

کاربرد در ارگان های نظامی روی لباس فرم پرسنل نیروی انتظامی ، ارتش و….

کاربرد تبلیغاتی روی لباس میهمانان ویژه نیروهای خاص و… در رسانه های تبلیغاتی

معرفی تعمیرکار سیار ، یک اکیپ ارائه کننده خدمات و معرفی خود شرکت با درج روی لباس فرم نیروها