پرچم تشریفات مخروطی ( لمینت دو رو )

پرچم تشریفات مخروطی

چاپ دیجیتال

پارچه ساتن

90*150

ارتفاع میله تا 230سانتی متر قابل تنظیم است