پرچم اهتزاز تبلیغاتی

پرچم اهتزاز تبلیغاتی عمودی

چاپ دیجیتال

پارچه ساتن

70*120

1*2

1*3

1*4

1*5

1*6

1*7

3*5

6*11

3متری

6 متری

7 متری

20 متری

پرچم اهتزاز عمودی