پرچم تشریفات لمینت ( مخروطی)امروزه به علت حالت ایستایی زیبا و مخروطی شکل بیشتر مورد توجه می باشد که هم به صورت یک رو و هم به صورت دورو