پرچم تشریفات دارای طول ۱۵۰ سانتی متر و عرض آن ۹۰ سانتی متر و ارتفاع پرچم با تا ۲۳۰ سانتی متر قابل تنظیم می باشد.
پرچم رومیزی دارای طول ۳۰ سانتی متر و عرض ۲۰ سانتی متر و ارتفاع پرچم با پایه در حدود ۴۰تا۴۲ سانتی متر می باشد