بایگانی‌ها میله پرچم اهتزاز، دکل - شرکت جهان پرچم نشان