نمونه کارها

  • پرچم رومیزی گلدوزی شده
    پرچم رومیزی جیر گلدوزی
  • پرچم دستی ایران
    پرچم دستی ایران
  • درفش نیروهای مسلح
  • پرچم رومیزی چاپ سیلک
    پرچم رومیزی چاپ سیلک پارچه ساتن